Att vara ledare
ur emotionell synvinkel

Text: Ronny Fransén
Grundare och styrelseordförande Sweplex AB

 

Självinsikt

Din självinsikt ger dig klarhet i om det du gör känns värdefullt och roligt. Om dina behov och värderingar inte stämmer överens med det du gör känner du obehag i form av t.ex. ånger, tvivel, skam, samvetskval, dåligt samvete m.m. Detta rör om i dina känslor och underminerar det du tänker göra.  

Om du däremot gör det som stämmer överens med dina behov och värderingar ökar din uppmärksamhet, energi och glädje. Du gör därför mycket bättre resultat när du t.ex. väljer ett yrke som du tycker om och som du känner är meningsfullt. 

Ju mer medveten du är om vad du »brinner« för desto lättare har du att hitta rätt yrke eller privat aktivitet. Du kommer då att utföra detta med energi och entusiasm. Livet blir helt enkelt trivsamt och meningsfullt. Ledare som »brinner« för ledarskap har också stora möjligheter att utvecklas och bli framgångsrika. 

Ledare som fungerar bra eller mindre bra har båda starka och svaga sidor och de som verkligen vill kan också träna upp sin förmåga. När du är medveten om dina handlingar som är inlärda vanor kan du lära dig att förbättra dem. T.ex. kan en person som har svårt för att lyssna och förstå andra lära sig detta genom medveten träning. 

Självförtroende är en viktig egenskap för en bra ledare. De som tror på sin förmåga tar itu med olika frågor med ambition och energi. Din känsla av självförmåga är områdesrelaterad och kan tränas upp genom övning, t.ex. genom att klara av nya utmaningar i arbetet.

De ledare som vågar ta en konflikt även när den egna befattningen eller säkerheten står på spel har ett starkt självförtroende. Högt självförtroende skapar ofta högpresterande ledare. De som tror på sin förmåga tar gärna itu med nya utmaningar enligt psykologen Albert Bandura. Tvivel på den egna förmågan kan vara förödande, i synnerhet för en ledare.

Självstyrning

Om du kan styra dina känslor, uppskjuta belöningar och snabbt återhämta dig från känslomässiga störningar underlättar detta ditt sätt att hantera olika situationer. 

Hos ledare som är lugna i sinnet fungerar arbetsminnet (intellektet) bäst medan ledare som lätt hamnar i stressituationer blir tankspridda och irriterade och därför också gör fler misstag. Vid situationer som skapar stress utlöses en mängd stresshormoner, framförallt kortisol. Dessa finns sedan kvar i kroppen i flera timmar och varje nytt stressmoment ökar på mängden stresshormoner.
 
Poeten Charles Bukowski uttryckte detta enligt följande:

»Det är inte de stora katastroferna som skickar oss till dårhuset, inte en förlorad kärlek, utan skosnöret som går av när vi har bråttom«.

Ideliga störningar skapar dåliga resultat. Uttrycket »positiv stress« inträffar t.ex. när du ställs inför en utmaning som du har resurser att klara av. Biokemin i detta tillstånd aktiverar det sympatiska nervsystemet och binjurarna utsöndrar ett ämne som kallas katekolaminer.

Motivation

Sweplex ledarbedömningar visar att toppresterande ledare har stor motivation, de »brinner« för jobbet. Denna vilja eller behov verkar vara en av de starkaste kompetenser som skiljer de bästa ledarna från medelledarna. Bedömningarna visar också att ledaren skall vara positiv, optimistisk, krävande, engagerad och ge återkoppling och stöd.

När medarbetare behandlas med rättvisa och respekt och känner stöd från ledare och organisation ökar tilliten och den känslomässiga bindningen till företaget.

Motiverade människor tar gärna egna initiativ och de som arbetar med kunder blir ofta framgångsrika. Bland ledare har de med initiativförmåga lättare att klara utmaningar och stress. Optimistiska ledare ser ofta motgångar som ett resultat av omständigheter, som de har makt och möjlighet att påverka och inte som personliga fel och brister. 

Empati

Att ana och kanske förstå vad andra tycker och tänker utan att de med ord berättar innebär hög empatisk kompetens. Människor med självinsikt och självkontroll har lättare att koncentrera sin uppmärksamhet på andra människors beteende och tolka detta. Hur vi talar, röstläge och kroppsspråk i alla dess former berättar ofta mer än själva orden.

Genom hög empatisk förmåga blir ledare bättre på att förstå andra, och därmed också medarbetarnas behov. De inser lättare olikheter mellan människor och samverkar, utvecklar och påverkar också andra mer. Genom god empati förstår ledare bättre politiska och sociala strömningar och maktförhållanden i organisationer.

Människor som inte lyssnar, uppfattas som likgiltiga och oengagerade. Tänk dig konsekvenserna av att en ledare eller säljare inte kan lyssna på och ha känsla för andras signaler.

Vid en undersökning med inköpare föredrogs de säljare som var empatiska och pålitliga. Framgångsrika säljare utnyttjar sin empati i början av en förhandling och använder sedan informationen för att slutföra affären.
 
För ledare är det självklart viktigt med empatisk förmåga. Dock får ledare inte prioritera människors känslomässiga behov före organisationens värderingar, mål och strategier. Att sätta klara gränser och ha gemensamma värderingar och mål inom ett företag skapar både trygghet och utmaningar.

Med förtroende, tillit och god empatisk förmåga som grund, kan ledare utveckla medarbetare genom att uppskatta deras starka sidor och ge positiv och konstruktiv återkoppling. Ju bättre ledaren är på detta desto bättre utvecklas medarbetarna.

Vid utebliven återkoppling försämras prestationerna och människor trivs sämre. En positiv förväntan på andra har oftast en självförverkligande effekt. 

Social förmåga

Att påverka andra människor förutsätter att man effektivt kan hantera andras känslor. Duktiga påverkare använder en mängd känslomässiga signaler i form av kroppsspråk och röstvarianter för att få andra på sin sida. 

Vid en undersökning användes 3 frivilliga obekanta personer som satt tysta i en ring i två minuter. Vid varje försök överförde den mest uttrycksfulle personen sitt humör till de övriga inom två minuter. Beroende på hur den mest uttrycksfulle agerade blev de andra t.ex. glada, uttråkade, oroliga eller arga.

Känslor är en mycket effektiv kommunikationsmetod. Jämför t.ex. börsernas upp- och nedgångar eller hur vi påverkas av en film.

För många år sedan innan vi hade utvecklat Sweplex var jag ute och jobbade som konsult på ett företag som hade diverse problem, och naturligtvis syntes detta på ledarna, som också överförde detta till personalen. Vi beslutade att försöka skapa ett mer positivt klimat vilket skulle underlätta genomförandet av åtgärdsprogrammet. Från den dagen började alla ledare se gladare ut och agera mer positivt. Det tog mindre än en vecka att sprida en mer optimistisk stämning hos personalen.

Den som är engagerad och tror på sin sak lyckas också bättre med att övertyga och inspirera andra. Bland ledare finns ofta duktiga påverkare men det finns också på andra platser i organisationen och vi benämner dem ibland informella ledare. Om informella ledare agerar med företaget är de till stor nytta.

Tänk på att ett leende väcker positiva känslor. Namn på avdelningar skapar också känslor, jämför t.ex. Kvalitetskontroll med Kvalitetsservice.

För att påverka och kommunicera visar undersökningar inklusive mina egna erfarenheter att ledare som har förmåga att lyssna och visa lugn oavsett egen sinnesstämning har störst möjligheter att ge konstruktiv återkoppling och därmed bäst möjlighet att påverka.
Det är viktigt att vara medveten om att uttrycksfulla ledares känslor och beteenden snabbt sprider sig till den egna gruppen eller enheten. När en ledare förmedlar oro och ängslan skapar hon samma sinnesstämning i sin omgivning. 

Framgångsrika ledare visar däremot en mängd positiv energi och sprider detta till organisationen. Den riktigt karismatiske ledaren är ärlig i sin tro på budskapet och förmedlar detta med starka känslor och ett uttrycksfullt kroppsspråk.

En annan viktig egenskap hos bra ledare är att vara tydlig, bestämd och när det behövs även använda sin makt för att klargöra skyldigheter och konsekvenser om beslut inte genomförs.

En bra ledare

Några av de viktigaste emotionella egenskaperna för en bra ledare:

 • Medveten om egna behov och värderingar
 • Göra det man »brinner« för
 • Bygga upp självförtroende genom att anta och klara av nya utmaningar 
 • Styra sitt eget beteende
 • Positiv och optimistisk
 • Krävande och engagerande
 • Lyssna och förstå andra människor
 • Ge positiv återkoppling och stöd
 • Tydlig, bestämd och sätta klara gränser
 • Vara ärlig i sin tro på det man säger och förmedla budskapet med uttrycksfullhet och känsla

Detta krävs för att öka den emotionella kompetensen:

 1. Kunskap om eget beteende
 2. Personlig vilja att förändra och stöd
 3. Medveten träning, ofta i flera månader
 4. Regelbunden återkoppling på hur man lyckas

 

© Copyright 1993-2016
Sweplex AB