Träna nya beteenden och utveckla din ledarförmåga

Ditt beteende är avgörande för din ledarförmåga och nedan 5 punkter är avgörande för att lyckas

 1. Kunskap om eget beteende: Se din personliga NULÄGESBILD
 2. Personlig vilja att förändra ditt beteende: Skapar nya karriärmöjligheter och får medarbetare trivsel och personlig utveckling
 3. Stöd från närmast medarbetare och högre chef/ ledare: Se under menyn INSPIRERA & UTVECKLAS

4 Medveten träning i 1 till flera månader för varje beteende

Jordnära vägledning finns i NULÄGESBILDEN till varje påstående och under LEDARFÖRMÅGA

5 Återkoppling hur du lyckas

Detta får du i nästa NULÄGESBILD och genom återkoppling från dina närmaste medarbetare

 

 

Träna

 1. Din NULÄGESBILD (den GRÖNA och BLÅ cirkeln) visar dina medarbetares upplevelse av ditt nuvarande ledarbeteende för varje påstående. Ditt beteende påverkar hur medarbetarna upplever sin arbetssituation (den ORANGE cirkeln).
   
 2. Klicka på respektive påstående i cirkeldiagrammen och sätt dig noga in i vägledningen som visas i tabellen. Här ser du sambandet mellan ditt ledarbeteende och dina medarbetarnas arbetssituation. 
   
 3. Bestäm dig för vilka beteenden du vill bli bättre på och vilka andra aktiviteter du vill genomföra. Sätt tydliga mål för för dina förbättringar. Klicka på AKTIVITETER och följ instruktionerna, notera dina mål, din träning träning och aktiviteter.
   
 4. Träna med stöd av vägledningen till varje påstående i dina utvalda beteenden. Vår erfarenhet visar att du når bäst resultat genom att fokusera på ett beteende åt gången i 1-6 månader. Träna och reflektera varje dag i ditt arbete för bästa utveckling. Börja träning på nytt beteende när du känner att beteendet du tränat blivit automatiskt.
   
 5. Nästkommande utvärdering och nulägesbild (efter 4-12 månader) bekräftar hur du lyckats.
   
 6. För kontinuerlig förbättring, följ upp och ge personlig återkoppling och stöd till underställda ledare. Acceptera aldrig att träning och uppgifter inte genomförs.

 

 

Prioritera

En naturlig egenskap hos oss människor är att vi gör som vi alltid gjort. Därför ska du efter varje ny nulägesbild noga fundera igenom, prioritera, ta bort eller delegera arbetsuppgifter. Skriv in datum under AKTIVITETER när det ska vara klart.

INSPIRERA & UTVECKLA

 1. Gå igenom och diskutera din enhets NULÄGESBILD med medarbetarna så att de förstår sambanden mellan ditt ledarbeteende och sin arbetssituation. Visa vilka beteenden du tränar för att utveckla din ledarförmåga. Skriv in gemensamma beslutade förbättringsaktiviteter som uppgifter under menyn AKTIVITETER.
   
 2. Boka in personliga samtal där du går igenom nedan INSPIRATIONSBILD med varje underställd medarbetare/ledare, som underlag för nya utmaningar i form av t.ex. mål, delegering, nya arbetsuppgifter. När medarbetaren inte har känsla av kontroll och känner sig stressad måste ni förändra arbetsuppgifterna så medarbetaren kommer ur stressen.
   
 3. Överordnad ledare diskuterar också förbättringsmöjligheter med underställda ledare utifrån varandras Nulägesbilder.
   
 4. Tips! Inspirera och utveckla ditt ledarskap genom samverkan och erfarenhetsutbyte med andra ledare med nulägesbilderna som underlag, gärna i grupp.