Introduktion vid uppstart


VD/ Högsta ledare

VD samlar ledningsgruppen, visar sin nulägesbild och tillsammans går ni igenom resultat, samband mellan ledarbeteendet parametrar 1-20 och hur det påverkar övriga ledningsgruppens arbetssituation enligt parametrar 21-30.

Gå också igenom vägledning och tips som finns till samtliga parametrar. Samtliga deltagare redovisar sedan kort sina nulägesbilder och deltagarna ger tips och idéer för att hjälpa varandra i utvecklingen. Den kunskap ni får från nulägesbilden är också ett bra underlag för att utveckla ledningsgruppens samarbete och effektivitet.

Avsluta med att gå igenom nedan anvisningar och bekräfta att alla förstått. Lägg därefter fast mål och uppföljning och vikten av att alla ledare följer anvisningarna för Sweplex webbstöd för att utveckla sitt ledarskap.

I fortsättningen när alla behärskar metoden lägger ni fast nya mål, uppföljning och följer nedan anvisningar.

 

Anvisningar samtliga ledare

Nulägesbild

Klicka på respektive påstående och sätt dig in i hur ditt av medarbetarna värderade beteende i parametrar 1-20 påverkar medarbetarnas arbetssituation i parametrar 21-30

Välj ett påstående eller två med när anknytning (t.ex. mål och uppföljning) i den gröna eller blå cirkeln som du känner starkt för att förbättra och som positivt påverkar medarbetarnas arbetssituation och resultatförmåga.
 

Diskutera Nulägesbilden med dina underställda ledare

Gå igenom era nulägesbilder, webbstöd, träning, uppföljning, stöd och erfarenheter för bästa utveckling. Du ska också ge din syn på dina ledares nulägesbilder och ge tips från din roll på sånt du tycker är viktigt att förbättra.
 

Klicka på aktiviteter:

 • Lägg in dina uppgifter, träning och påminnelser enligt anvisningarna
   

Informera dina medarbetare:

 • Visa och förklara Nulägesbilden, berätta att du kommer att träna praktiskt i din ledarroll för att bli en bättre ledare för medarbetarnas trivsel, personliga utveckling och arbetssituation.
   
 • Klicka på INSPIRERA & UTVECKLA och förklara Inspirationsbilden, som du också använder i det personliga samtalet
   
 • Lägg in gemensamt beslutade uppgifter under Aktiviteter
   

Starta träning omgående:

 • Träna genom att leva dig in i och skapa bilder över ditt valda beteende som du tränar praktiskt i din dagliga ledarroll. 
   
 • Reflektera 1 gång per vecka över din träning, ta stöd av vägledningen i Nulägesbilden och det övriga webbstödet på din personliga sida.
   
 • Att bestående förändra ett beteende tar i regel 1-6 månader, koncentrerad träning några minuter varje dag skapar snabbare resultat.
   
 • När du känner att ditt nya beteende börjar fungera utan påminnelse startar du träningen av ett nytt beteende
   
 • Nästa Nulägesbild (efter 4-12 mån) ger dig en uppföljning på hur du lyckats och nytt underlag för ny beteendeträning
   

Viktigt

För kontinuerlig och effektiv utveckling, stöd, följ upp och ge personlig återkoppling till underställda ledare. Acceptera aldrig att träning och uppgifter inte genomförs.

Gör uppföljningsvärderingar 2-3 gånger per år
 

Prioritera arbetsuppgifter

En naturlig egenskap hos oss människor är att vi gör som vi alltid gjort. Därför ska du efter varje ny nulägesbild noga fundera igenom, prioritera, ta bort eller delegera arbetsuppgifter. Lägg extra vikt vid att ha effektiva och kanske färre möten. Skriv in datum under AKTIVITETER när det ska vara klart.

Påstående 13, 14 och 18 har störst påverkan på resultat och personlig utveckling. Under 21, 23 och 24 ser du hur medarbetarna påverkas.